Thông báo đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 2 lớp 65QH

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài và danh sách phân đề Đồ án quy hoạch 2 lớp 65QH như sau:

Link đề bài: DebaiDoanquyhoach2lop65QH

Lưu ý: Sinh viên chỉ có thể truy cập được link đề bài bằng địa chỉ email của nhà trường đuôi huce.edu.vn

Danh sách phân đề như sau: