Phân đề Đồ án QH3 - Lớp nguyện vọng NV19

Bộ môn Quy hoạch thông báo Danh sách sinh viên và Giáo viên hướng dẫn lớp NV19

Đề download theo link dưới đây

https://drive.google.com/drive/folders/1ntgiCIzO3puSlnhDbnW57eRslIjgOWzA