THÔNG BÁO LẦN 2 V/v Tổ chức GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ II


Đăng vào ngày:Thứ 3, 23/03/2021

THÔNG BÁO LẦN 2

V/v Tổ chức GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ II Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2020).

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA) do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) thành lập. Giải thưởng được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia là giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn đối với các tác phẩm tham gia dự giải thuộc: (i) Thể loại A: Đồ án Qui hoạch xây dựng; (ii) Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng; (iii) Thể loại C:Các ấn phẩm về Qui hoạch; (iv) Thể loại D: Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc; Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020) bổ sung thêm (v) Thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị.

Các tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ dự giải thưởng từ ngày 22/02 – 30/4/2021.

Thông tin cụ thể trong file đính kèm