QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ HÒA AN


Đăng vào ngày:Thứ 3, 25/06/2019

 

GVHD: Pgs.Ts. Phạm Hùng Cường

GVHD KT: Ts. Phạm Anh Tuấn

SVTH: Trần Huy Dũng- 59QH1

Ý TƯỞNG:

-         Phát triển khai thác dựa trên tiềm năng của biển và các hệ sinh thái biển cho hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản.

-         Khai thác cảnh quan sông và biển đặc biệt cảnh quan rừng ngập mặn và sự biển đổi của thủy triều.

-         Phát triển cộng đồng của người nuôi trông thủy sản tại khu vực. Vừa hoạt động nuôi trồng thủy sản vừa kết hợp với hoạt động du lịch nhằm tăng hiệu quẳ kinh tế.

-         Phát triển không gian của các khu vực mới phải dựa theo cấu trúc không gian của khu vực làng xóm cũ tránh gây ra phá cấu trúc tổng thể của khu vực.

-         Tổ chức các khu vực chức năng được ngăn cách bởi hệ thống sông, kênh nước.

-         Trục không gian của các khu vực chức năng được nối liền với nhau tạo sự liên kiết về mặt giao thông cũng như không gian giữa cái cũ và mới không phá vỡ cấu trúc đã có.

KHU DU LỊCH HOA SÚ.

-         Khu vực thuận lợi cho việc phát triển rừng ngập mặn tuy nhiên hiện nay mới chỉ sử dụng rừng ngập mặn cho việc nuôi trồng thủy sản.

- Sự dụng hệ rừng ngập mặn để phát triển du lịch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực đồng thời vừa duy trì và phát triển cho rừng ngập mặn.

  • Tổ chức các mạch nước chạy xuyên suốt qua các khu vực tạo thành các tuyến di truyển bằng thuyền.