Thông báo danh sách và phân GVHD các lớp học lại ĐAQH1, ĐAQH2, ĐAQH3, ĐAQH4, ĐAQH5 học kỳ 2 năm 2018-2019


Đăng vào ngày:Thứ 6, 22/02/2019

Bộ môn Quy hoạch thông báo danh sách, lịch học và phân GVHD các môn học lại Đồ án QH1, Đồ án QH2, Đồ án QH3, Đồ án QH4, Đồ án QH5 và lịch nộp bài cụ thể như sau:

  • Tuần học: Tuần 31 đến tuần 37 ( ngày bắt đầu tuần 31 là 04/03/2019, ngày bắt đầu tuần kết thúc là 15/4/2019)
  • Ngày thu bài: 9h-10h thứ 7, ngày 20/4/2019 tại VPBM Quy hoạch, 403/A1

Danh sách các lớp cụ thể như sau: