Thành phố Hạ Long và những mảng vỡ trong cấu trúc quy hoạch.

Đã qua hơn 25 năm đất nước Đổi mới, thành phố Hạ Long từ một thị xã Hòn ...

Chi tiết...

Các khái niệm mở rộng về phạm vi đô thị

Khái niệm về phạm vi đô thị của Việt Nam đang sử dụng trong công tác quy hoạ...

Chi tiết...

Ba hướng để hoàn thiện kiến thức của sinh viên kiến trúc

PGS.TS Phạm Hùng Cường_ Trưởng BM Quy hoạch...

Chi tiết...