Đề bài và danh sách phân GVHD Đồ án kiến trúc Quy hoạch 1 lớp 62QH năm học 2019-2020

Đề bài và danh sách phân GVHD Đồ án kiến trúc Quy hoạch 1 lớp 62QH năm học 2019...

Chi tiết...

Thông báo lịch nộp bài các lớp học lại Đồ án QH1, QH2, QH5 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo lịch nộp bài các lớp học lại Đồ án QH1, QH2, QH5 học kỳ 1 năm học...

Chi tiết...

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 CÁC LỚP 61KD1-5; 61KDE-F

THÔNG BÁO LỊCH CHẤM ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 CÁC LỚP 61KD1-5; 61KDE-F...

Chi tiết...

THÔNG BÁO LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 NGÀNH KD 2019-2020

THÔNG BÁO LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH 1 NGÀNH KD 2019-2020...

Chi tiết...